Algemene voorwaarden

Het aantal plaatsen in onze opleidingen voor hulpverleners is beperkt. Bij het reserveren van een plek, wordt uw inschrijving daarom ook als definitief beschouwd.

8-weken cursus ACT en 9-weken cursus Mindful Self-Compassion

Het aantal plaatsen is beperkt. Vermits u uw plaats reserveert voor de gehele cursus is er geen restitutie van het inschrijvingsgeld mogelijk. Enkel in geval van medische overmacht (met medisch attest) kan u uw inschrijving verplaatsen naar een latere cursus. We rekenen daarvoor een administratiekost van 75 euro aan.

Er wordt doorgaans een reservesessie voorzien in geval de trainer door ziekte of andere belangrijke redenen een sessie afwezig zal zijn. U wordt hierover zo snel mogelijk verwittigd. U plant deze reservesessie best ook in, in uw agenda. Indien de reservedatum nog niet vastligt wordt hiervoor overleg gepleegd.

Terugkommoment ACT

Het aantal plaatsen is beperkt. Er geen restitutie van het inschrijvingsgeld mogelijk. Enkel in geval van medische overmacht (met medisch attest) kan u uw inschrijving verplaatsen naar een latere kennismakingsdag. We rekenen daarvoor een administratiekost van 75 euro aan.

 6-daagse basisopleiding ACT en Positieve psychologie opleiding

In geval van verplaatsing van de opleiding

Indien u minstens 4 weken op voorhand laat weten dat u uw inschrijving wil verplaatsen naar een volgend moment, is er geen restitutie mogelijk maar krijgt u 80% korting voor uw nieuwe inschrijving.

Indien u minstens 2 weken op voorhand laat weten dat u uw inschrijving wil verplaatsen naar een volgend moment, is er geen restitutie mogelijk maar krijgt u 70% korting voor uw nieuwe inschrijving.

Indien u minstens 1 week op voorhand laat weten dat u uw inschrijving wil verplaatsen naar een volgend moment, is er geen restitutie mogelijk maar krijgt u 60% korting voor uw nieuwe inschrijving.

Voor het inhalen van een dag (in geval van ziekte of overmacht) betaal je 75 euro administratieve en logistieke kosten.

In geval van annulatie

Indien u minstens 4 weken op voorhand uw inschrijving annuleert, krijgt u een terugbetaling van 70% van het inschrijvingsgeld.

Indien u minstens 2 weken op voorhand uw inschrijving annuleert, krijgt u een terugbetaling van 50% van het inschrijvingsgeld.

Indien u minder dan 2 weken op voorhand uw inschrijving annuleert, is er geen terugbetaling meer mogelijk.

In geval dat de trainer niet aanwezig kan zijn voor de opleiding

Als de geplande trainer niet aanwezig kan zijn voor de opleiding omwille van ziekte of overmacht, zal Allegre eerst proberen de opleiding te laten geven door een andere (geschikte!) trainer. Indien dit niet mogelijk is, kan de opleiding geannuleerd worden.

U kan dan kiezen om uw inschrijving te verplaatsen naar een volgend opleidingsmoment of kiezen voor een terugbetaling van het inschrijvingsgeld. Het teruggevorderde bedrag kan nooit groter zijn dan het betaalde bedrag. Indien een deel van de opleiding reeds gegeven werd, kan het inschrijvingsgeld gedeeltelijk teruggevraagd worden (volgens een eenvoudige regel van 3).

Kennismakingsworkshop ACT

Het aantal plaatsen is beperkt. Er geen restitutie van het inschrijvingsgeld mogelijk. Enkel in geval van medische overmacht (met medisch attest) kan u uw inschrijving verplaatsen naar een latere kennismakingsdag. We rekenen daarvoor een administratiekost van 75 euro aan. 

Bootcamp workshops

Omwille van de hoge kost die we als opleidingsinstituut hebben voor de organisatie van de bootcamp (reserveringen zaal en catering, logistieke ondersteuning, administratie, erelonen van trainers) is er geen restitutie mogelijk tot 2 maanden voor de start van de bootcamp.

Indien u minstens 2 maanden voor de bootcamp wenst af te zien van uw deelname, dan mag u 70% van het inschrijvingsgeld gebruiken om in te schrijven voor een opleiding in een periode tot 12 maanden vanaf de annulatiedatum.

Indien u een maand voor de bootcamp wenst af te zien van deelname, dan mag u nog 50% van het inschrijvingsgeld gebruiken om in te schrijven voor een opleiding in een periode tot 12 maanden vanaf de annulatiedatum.

Indien u minder dan een maand voor de bootcamp wenst af te zien van deelname is er geen financiële regeling, noch restitutie mogelijk. 

4-jarig postgraduaat tot ACT-therapeut

Annuleringsvoorwaarden
De organisatie van een postgraduaat brengt hoge kosten met zich mee. De organisatie van een postgraduaat brengt hoge kosten met zich mee. Bovendien is het aantal beschikbare plaatsen beperkt. Om die reden is er geen mogelijkheid tot restitutie als je je uitschrijft uit het eerste jaar van de opleiding, minder dan 2 maanden voor de start van het eerste jaar van de opleiding.

Als je je wenst uit te schrijven voor de aanvang van het 2de, 3de of 4de jaar van de opleiding en je uitschrijving gebeurt minder dan 6 weken voor de aanvangsdatum, dan ben je het volledige inschrijvingsgeld aan Allegre verschuldigd. Dit bedrag blijft gewaarborgd in de vorm van een krediet dat je in het lopende of volgende academiejaar kan gebruiken om dezelfde of een andere opleiding aan te vatten.

Bij stopzetting van een opleidingsjaar na de startdatum blijf je het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd van dat jaar. In dit geval blijft het bedrag niet gewaarborgd in de vorm van een krediet.

Een annulering van de inschrijving of stopzetting van de opleiding dient steeds schriftelijk te gebeuren en gericht te worden aan de opleidingsverantwoordelijke, die je een bevestiging zal toesturen. Enkel na ontvangst van dit uitschrijvingsattest is je annulering definitief.

Facturatie en betaling
Voor de aanvang van elk opleidingsjaar dien je de inschrijving online te doen en ontvang je automatisch een factuur.
De factuur is volledig te betalen voor het begin van de opleiding. Gelieve contact op te nemen met het secretariaat indien je het totaalbedrag in schijven wenst te betalen.
Contactgegevens: administratie@allegre.be.

Als je de betalingstermijn van de factuur of de betalingstermijnen die je werden toegestaan niet naleeft, dan is het volledige bedrag of wat er nog te betalen blijft, onmiddellijk opeisbaar.

Bovendien zal de openstaande som dan van rechtswege worden vermeerderd met een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding gelijk aan 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 100,00 euro, zonder dat we je daarvoor in gebreke moeten stellen. Daarnaast is van rechtswege een verwijlintrest verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrestvoet overeenkomst de wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand. Elke begonnen maand wordt hierbij beschouwd als een volledige maand. Deelbetalingen zullen eerst in mindering worden gebracht op de kosten, de intresten en de schadevergoedingen en pas daarna op de hoofdsaldi.

In geval van een geschil over de inschrijvingsgelden of in geval van invordering van de inschrijvingsgelden via de gerechtelijke weg zijn uitsluitend de rechtbanken van Limburg, afdeling Hasselt of Antwerpen, afdeling Hasselt bevoegd en zal toepassing gemaakt worden van het Belgische recht.

KMO-portefeuille
Deze opleiding komt in aanmerking voor tussenkomst via de KMO-portefeuille. Voorwaarde is dat je hiervoor tijdig registreert. Indien je dit niet tijdig regelt, kan je er geen gebruik meer van maken. Volg daarom goed de instructies op die je krijgt van ons secretariaat bij inschrijving. 
Helaas is het structureel niet mogelijk om gebruik te maken van de KMO-portefeuille als je je inschrijvingsgeld in schijven wil betalen.

 

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN 

  1. Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. De klant erkent uitdrukkelijk deze voorwaarden gelezen te hebben en ze integraal en zonder voorbehoud goed te keuren.
  2. Hoewel Allegre er alles aan doet de vermeldingen op de website correct voor te stellen, kan het uitzonderlijk toch voorkomen dat bepaalde gegevens fouten bevatten. Indien een vermelding op de website een kennelijke vergissing bevat, behoudt Allegre zich het recht voor om eventuele orders die op basis van die kennelijke vergissing tot stand zijn gekomen, te annuleren.
  3. De gegevens die de klant ingeeft bij het plaatsen van inschrijvingen, worden beheerst door de algemene privacy-bepalingen van Allegre (zie punt 10). De klant is verantwoordelijk voor het correct doorgeven van zijn/haar gegevens, alsook van wijzigingen aan deze gegevens. Allegre kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van gegevens die door de klant gewijzigd werden, maar niet aan Allegre werden doorgegeven.
  4. Allegre stelt alles in het werk om bestelde goederen en/of inschrijvingen binnen de afgesproken termijn te behandelen. In uitzonderlijke gevallen kan het voorvallen dat van deze termijnen moet worden afgeweken door redenen waar Allegre geen vat op heeft. In dergelijke gevallen kan Allegre niet aansprakelijk gesteld worden.
  5. Bij de bestelling van goederen ligt het risico voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens het transport uitsluitend bij de klant, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. De eigendom van bestelde goederen gaat slechts over op de klant van zodra het volledige factuurbedrag werd betaald. De klant dient de goederen te gebruiken voor het doel waarvoor ze bestemd zijn. Allegre is niet aansprakelijk voor schade aan de klant of aan derden die voortvloeien uit een verkeerd gebruik van geleverde goederen.
  6. Bestellingen kunnen niet geannuleerd worden. Wanneer één van de partijen evenwel haar contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft de andere partij het recht om, na ingebrekestelling, hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de acht werkdagen.
  7. Alle facturen zijn betaalbaar binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum, tenzij anders bepaald. Bij gehele of gedeeltelijke wanbetaling op de afgesproken datum van betaling, zal het openstaande bedrag automatisch en zonder de noodzaak van voorafgaande ingebrekestelling, verhoogd worden met een intrest van 12% en een schadevergoeding van 10% (dit laatste met een minimum van 40 euro). Allegre houdt zich in dat geval tevens het recht voor alle lopende leveringen/inschrijvingen op te schorten tot de volledige betaling van hoofdsom, intresten en schadevergoeding, onverminderd elk ander wettelijk of contractueel verhaal. Eventuele andere openstaande factuurbedragen worden onmiddellijk en integraal opeisbaar.
  8. Allegre behoudt alle intellectuele rechten op de producten en diensten die zij aanbiedt. Op geen enkele manier kan een bestelling van goederen en/of inschrijving beschouwd worden als een overdracht van deze rechten, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
  9. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen die in het kader van deze overeenkomst rijzen, kunnen enkel voor de rechtbanken van het arrondissement Limburg worden gebracht.
  10. Privacy Policy: Allegre hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u  via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Allegre, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Allegre kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar www.allegre.be gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.